Chiang Mai

สารบัญ

ทำบุญผ้าป่าข้าวสาร จ.น่าน

พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลทำบุญผ้าป่าข้าวสาร มหาสังฆทาน ช่วยเหลือสังคม

ที่วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม เพื่อนำไปถวายวัด และ โรงเรียนต่างๆในถิ่นธุรกันดารในพื้นที่จังหวัดน่าน รวมถึงผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องการความช่วยเหลือ

โดยนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อประดิษฐานบนองค์เจดีย์ข้าวสาร เนื่องในงานผ้าป่าข้าวสาร มหาสังฆทานช่วยเหลือสังคม ปีที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีพระครู กิตติจันทโรภาส เจ้าคณะอำเภอเมืองน่านฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ประธานคณะสงฆ์ ได้ดำเนินการจัดตั้งองค์ผ้าป่าข้าวสาร เพื่อก่อสร้างเจดีย์ข้าวสาร ด้วยข้าวสารจ้าว และข้าวสารเหนียว ที่มีความสูงกว่า 3 เมตร นับจากปลายยอดฉัตร ข้าวสารบรรจุถุงที่ได้มาจากผู้มีจิตศรัทธา นำมาถวาย สร้างเจดีย์ข้าวสาร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก เข้าร่วมพิธีฯ

ทั้งนี้ ข้าวสารทั้งข้าวสารจ้าว และข้าวสารเหนียวที่พุทธศาสนิกชนประชาชนชาวจังหวัดน่าน และต่างจังหวัด ได้ร่วมกันทำบุญกว่า 35 ตัน จะนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ และสารเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม และมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดน่าน มากกว่า 70 โรงเรียน รวมถึงผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องการความช่วยเหลือ ผ่านทางสาธารณสุขจังหวัดน่าน และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน อสม.จังหวัดน่าน เพื่อร่วมใจกันในการช่วยเหลือสังคม แบ่งเบาภาระในการช่วยเหลือสังคมร่วมกัน ตามวัตถุประสงค์ต่อไป